Bony podarunkowe w sklepie internetowym otozegarki

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH zakupionych w firmie Saxo Group sp. z o.o. sp.k.

 

1. Bony podarunkowe nabyte w Saxo Group sp. z o.o. sp.k. (dalej zwaną Wydawcą) realizowane mogą być przy zakupie przez sklep internetowy www.otozegarki.pl w zamówieniu składanym przez stronę otozegarki.pl . Kod Bonu Podarunkowego należy wpisać w miejscu "KOD RABATOWY" w koszyku.

2. Firma Saxo Group sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się do przekazania osobie, która w poprzez stronę otozegarki.pl dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy, Bonu Podarunkowego (wraz z zapisaną na nim kwotą oznaczającą wartość bonu), a następnie do przyjęcia go do realizacji przy wykorzystaniu bonu w zamówieniu składanym przez stronę otozegarki.pl . Kod Bonu Podarunkowego należy wpisać w miejscu "KOD RABATOWY" w koszyku. Osoba nabywająca bon zobowiązuje się do przekazania Firmie Saxo Group sp. z o.o. sp.k. środków pieniężnych w kwocie równej wartości zakupionego Bonu Podarunkowego.

3. Środki pieniężne przekazane przez Kupującego zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Bonu Podarunkowego

4. Wartość Bonu Podarunkowego podana jest na nim, w PLN.

5. W momencie, gdy Posiadacz Bonu Podarunkowego (posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do realizacji w Salonie firmowym, zwany dalej Posiadaczem) zawrze z Firmą  Saxo Group sp. z o.o. sp.k. umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Bon Podarunkowy, bon ten zostaje uznany za wykorzystany. Każdy pojedynczy Bon Podarunkowy może zostać wykorzystany tylko raz i tylko do kwoty odpowiadającej zapisanej na Bonie Podarunkowym.

6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. W przypadku nabycia przez posiadacza Bonu Podarunkowego towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego na nim wyrażona, różnica nie zostanie zwrócona nabywcy.

8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres sześciu miesięcy od dnia jej wydania Kupującemu. Data końcowa ważności jest zapisana na Bonie Podarunkowym.

9. Sklep Otozegarki.pl nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Kupującemu.

12. Realizacja Bonu Podarunkowego przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego Posiadaczowi nie przysługują wobec Firmy Saxo Group sp. z o.o. sp.k. żadne roszczenia.

14. Posiadacz dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego poprzez złożenie zamówienia na produkt w sklepie internetowym www.otozegarki.pl i przez wpisanie Kodu Bonu Podarunkowego w miejscu "KOD RABATOWY" w koszyku.

15. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w wypadku:

a. upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego,

b. braku technicznej możliwości realizacji Bonu podarunkowego, w szczególności: uszkodzenia Bonu Podarunkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Bonie Podarunkowym.

16. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Bonu Podarunkowego wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sklep Internetowy Otozegarki.pl połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

17. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego nie zostanie on wykorzystany, Posiadacz nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

18. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie Podarunkowym, Posiadacz zobowiązany będzie różnicę dopłacić formą płatności oferowaną w sklepie dla danego zamówienia.

19. W wypadku wymiany Towarów nabytych w Salonach firmowych przy użyciu Bonu Podarunkowego Posiadaczowi nie przysługuje zwrot różnicy w cenie Towarów.

20. Osoba nabywająca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

21. Posiadacz poprzez złożenie zamówienia w sklepie Otozegarki.pl z wykorzystaniem Kodu Bonu podarunkowego potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

22. Bon Podarunkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

23. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Osoba nabywająca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu Podarunkowego, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

26. Firma  Saxo Group sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w Saxo Group sp. z o.o. sp.k.