Konkurs Walentynkowy 2018

Regulamin Konkursu Walentynkowego - Zgarnij oryginalny komplet FOSSIL ES4351SET.

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u OTOZEGARKI  jest PERFECT G. MATLĄG , J. PAWŁOWSKI S.C. ul. Zwycięstwa 52A GCH 44-100 GLIWICE.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 04.02.2018 do 14.02.2018 23:59 czasu polskiego. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

7. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, przestrzegające regulaminu Facebooka.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu OTOZEGARKI oraz udzielenie odpowiedzi na konkursowe zadanie.
9. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a OTOZEGARKI.

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści i tekstów, które zgłasza w Zgłoszeniu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich,

c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

11. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz:
11.1. udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe na fanpage OTOZEGARKI w komentarzu w poście konkursowym z dnia 04-02-2018. Komentarz ten i jego treść jest Zgłoszeniem.

11.2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego OTOZEGARKI.

11.3. Uczestnik publikując treści w ramach Konkursu deklaruje, iż ich publiczna publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, a w szczególności autorskich praw oraz prawa do wizerunku.

12. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa”). Komisja konkursowa ocenia treści zgłoszone w zadaniu konkursowym. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił zgłoszenie konkursowe przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Laureata konkursu wybierze Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu, spełnienie warunków konkursu, oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

13. Limit zgłoszeń nie jest ograniczony. Zgłoszenia można zgłaszać do 14.02.2018 do 23:29 czasu polskiego.

14. Nagrodą w konkursie jest komplet FOSSIL ES4351SET.

15. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.02.2018 do godziny 17:00 w osobnym poście konkursowym na fanpage OTOZEGARKI. Laureat zostanie podany z imienia i nazwiska (nazwy użytkownika). Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook.

15.1. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną wiadomość prywatną poprzez serwis Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

15.2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

15.3. Laureat ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Laureata w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

15.4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

15.5. Nagrody zostaną doręczone dostawą kurierską (paczka nadana zostanie do 14 dni od daty otrzymania od Laureata pełnych danych) lub na życzenie Laureata mogą zostać odebrane osobiście w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

16. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wysłania Nagrody), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

17. Uczestnik konkursu ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

18. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
19.1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.

20. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

21. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.