Konkurs zegarek Obaku V237LXVNMN

Regulamin Konkursu - Zgarnij zegarek Obaku V237LXVNMN

1. Organizatorami konkursu na fanpage'u OTOZEGARKI i na stronie www.otozegarki.pl są Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ul. Zwycięstwa 52A GCH 44-100 GLIWICE oraz Poljot Euro Gigauri Gocza, ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Poljot Euro Gigauri Gocza, ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa.

3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook oraz strony internetowej organizatora.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs trwa od dnia 03.09.2019 do 15.09.2019 23:59 czasu polskiego. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u i stronie wskazanych w §1 pkt.1 Regulaminu.

6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Przy zgłoszeniu przez portal Facebook uczestnik powinien posiadać tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, przestrzegające regulaminu Facebooka.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie udzielenie odpowiedzi na konkursowe zadanie.

8. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a OTOZEGARKI oraz strony internetowej www.otozegarki.pl

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści i tekstów, które zgłasza w Zgłoszeniu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich,

c) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

10. Warunkiem udziału w konkursie:

10.1 przez portal Facebook: jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz:
10.1.1. udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe na fanpage OTOZEGARKI w komentarzu w poście konkursowym z dnia 03.09.2019. Komentarz ten i jego treść jest Zgłoszeniem.

10.1.2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego OTOZEGARKI.

10.1.3. Uczestnik publikując treści w ramach Konkursu deklaruje, iż ich publiczna publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, a w szczególności autorskich praw oraz prawa do wizerunku.

10.2. przez stronę www.otozegarki................. - jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 03.09.2019 oraz podanie w treści komentarza także swojego imienia i nazwiska (nazwy użytkownika) oraz adresu e-mail do kontaktu.

10.2.1. Uczestnik publikując treści w ramach Konkursu deklaruje, iż ich publiczna publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, a w szczególności autorskich praw oraz prawa do wizerunku.

10.3. mailowo na adres konkurs@otozegarki.pl - jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres konkurs@otozegarki.pl.

10.2.1. Uczestnik publikując treści w ramach Konkursu deklaruje, iż ich publiczna publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, a w szczególności autorskich praw oraz prawa do wizerunku.

11. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa”). Komisja konkursowa ocenia treści zgłoszone w zadaniu konkursowym. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił zgłoszenie konkursowe przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Laureata konkursu wybierze Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu, spełnienie warunków konkursu, oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

12. Limit zgłoszeń nie jest ograniczony. Zgłoszenia można zgłaszać do 15.09.2019 do 23:29 czasu polskiego.

13. Nagrodą w konkursie jest zegarek Obaku V237LXVNMN. Ponadto organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąca kwotę podatku w wysokości 10%  jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

14. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.08.2019 do godziny 17:00 w osobnym poście konkursowym na fanpage OTOZEGARKI oraz w poście konkursowym z dnia 03.09.2019 na stronie organizatora. Laureat zostanie podany z imienia i nazwiska/nazwy użytkownika. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook (w przypadku osoby uczestniczącej przez portal Facebook) lub mailowo (w przypadku zgłoszenia przez komentarz na stronie internetowej).

14.1. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość prywatną wysłaną   poprzez serwis Facebook lub wiadomość mailową oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

14.2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

14.3. Laureat ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Laureata w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

14.4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

14.5. Nagrody zostaną doręczone dostawą kurierską (paczka nadana zostanie do 14 dni od daty otrzymania od Laureata pełnych danych) lub na życzenie Laureata mogą zostać odebrane osobiście w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

15. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wysłania Nagrody), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).

16. Uczestnik konkursu ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
18.1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.

19. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.