Plecak Armani Exchange GRATIS!

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do udziału w wiosennej promocji - PREZENT PRZY ZAKUPIE ZEGARKA ARMANI EXCHANGE!

Kupując w naszym sklepie zegarek z kolekcji Armani Exchange, możesz otrzymać za darmo plecak (typu worek) z logiem marki.

Wpisz w koszyku podczas składania zakupu kod: plecak-ax i weź udział w promocji!

⇒ kod: plecak-ax należy wpisać w koszyku w okienku Kod rabatowy oraz kliknąć Sprawdź podczas składania zamówienia
⇒ Gratis zostanie uwzględniony w zamówieniu, jeśli pojawi się komunikat „Kod rabatowy na GRATIS został uwzględniony.”.

 

• Promocja i kod obowiązują na zegarki Armani Exchange w cenach regularnych, promocja nie dotyczy zegarków Armani Exchange z obniżoną ceną, promocją cenową czy na wyprzedaży.
• Nie ma możliwości połączenia promocji Plecak Armani Exchange z innymi promocjami, kodami rabatowymi, benefitowymi czy wartościowymi.


Regulamin promocji „Armani Exchange – plecak gratis”

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
•    Organizator – Saxo Group sp. z o.o. sp.k., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000721165, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 52A , 44-100 Gliwice. NIP:631 21 66 831, Regon: 273775927
•    Produkt promocyjny – zegarek z oferty Armani Exchange: https://www.otozegarki.pl/zegarki/armani-exchange
•    Gratis – produkt Plecak Armani Exchange, który Klient otrzyma w formie prezentu, jednak na paragonie policzony za kwotę 1,00 zł brutto; w związku z tym cena produktu promocyjnego zostanie pomniejszona o 1,00 zł;
•    Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22[1] kc (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
•    Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.otozegarki.pl/plecak-armani-exchange-gratis utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2 Postanowienia ogólne

1.    Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2.    Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 06.05.2019, godz. 15:00 do dnia 31.07.2019, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
3.    W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady promocji

1.    Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest PLECAK ARMANI EXCHANGE dodawany do zamówienia jako Gratis, który Uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie Produktu promocyjnego.
2.    Gratis w postaci PLECAK ARMANI EXCHANGE zostanie dodany do zamówienia po dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego z użyciem kodu – kod: plecak-ax należy wpisać w koszyku w okienku Kod rabatowy oraz kliknąć Sprawdź podczas składania zamówienia. Gratis zostanie uwzględniony w zamówieniu, jeśli pojawi się komunikat „Kod rabatowy na GRATIS został uwzględniony.”.
3.    Promocja i kod obowiązują na zegarki Armani Exchange w cenach regularnych, promocja nie dotyczy zegarków Armani Exchange z obniżoną ceną, promocją cenową czy na wyprzedaży.
4.    Nie ma możliwości połączenia promocji Plecak Armani Exchange z innymi promocjami.
5.    Nie ma możliwości użycia w jednym zamówieniu kodu plecak-ax oraz innego kodu rabatowego, promocyjnego czy benefitowego (z systemu myBenefit).
6.    Nie ma możliwości wymiany gratisu na ekwiwalent pieniężny lub inną formę.

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

1.    Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
2.    Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 szt. tego samego produktu promocyjnego.
3.    Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
4.    W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Gratis.
5.    Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
6.    W sytuacji, gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.
7.    Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§5 Reklamacje

1.    Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. mailowo na adres sklep@otozegarki.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
2.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3.    O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
4.    Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6 Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Organizator.
2.    W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.otozegarki.pl , które są dostępne na https://www.otozegarki.pl/polityka-prywatnosci

§7Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2019. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej: https://www.otozegarki.pl/plecak-armani-exchange-gratis
2.    Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://www.otozegarki.pl/regulamin-sklepu
4.    Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).